Ink Cartridge

Sort by

View
C6602A

C6602A

රු3,900.00

C6602A

රු3,900.00
HP Black Generic Inkjet Print Cartridge, C6602A
Print up to 180 A4 pages Guaranteed compatibility with: PIXMA MG2140 PIXMA MG2240 PIXMA MG3140 PIXMA MG3240 PIXMA MG3540
Page Yeild :-Varies
print up to 220 pages of A4 documents Compatibility PIXMA MP270 PIXMA MP272 PIXMA MP230 PIXMA MP240 PIXMA MP250
Page Yeild :-180Canon Pixma Mg 2170/2270/3170/3570/3670/4170/4270        Canon Pixma Mx 377/397/437/457/477/517/527/537
Page Yeild :-240
Page Yeild :-340
Printer Model : Canon PIXMA iX6560 Canon PIXMA MG5170 Canon PIXMA MG5270 Canon PIXMA MG5370 Canon PIXMA MG6170 Canon PIXMA…
Page Yeild :-VariesCompatible ModelsCanon Pixma IX 6770Canon Pixma IP 7270Canon Pixma MG 5570
Page Yeild :-VariesCompatible ModelsCanon Pixma IX 6770Canon Pixma IP 7270Canon Pixma MG 5570
Page Yeild :-VariesCompatible ModelsCanon Pixma IX 6770Canon Pixma IP 7270Canon Pixma MG 5570